محدودیت کوپن تخفیف چیست؟

محدودیت کوپن تخفیف تعداد دفعاتی است که مشتریان می‌توانند از این کوپن استفاده کنند. مثلاً اگر در کادر محدودیت عدد 200 را وارد کنید، فقط 200 سفارش می‌توانند از این تخفیف استفاده کنند و بعد از آن غیرفعال می‌شود. هر مشتری هم می‌توانید در چندین سفارش از این تخفیف استفاده کند. مثلاً ممکن است یک مشتری در 5 سفارش از این تخفیف استفاده کرده و مشتری دیگری فقط 1 بار استفاده کند.

02191003383 داخلی 2