آیا امکان ساخت چند سایت روی یک بسته وجود دارد؟

خیر، با هر بسته فقط یک سایت کامل می‌توانید ایجاد کنید و اگر می‌خواهید سایت دیگری بسازید، باید یک بستۀ دیگر خریداری کنید.

02191003383 داخلی 2