آیا هزینۀ اضافه‌تری بعد از خرید بسته‌های پرتال باید پرداخت شود؟

خیر، بعد از خرید هر کدام از بسته‌های پرتال تا 365 روز سایت شما فعال خواهد بود و در این مدت هیچ هزینۀ دیگری از شما دریافت نمی‌شود.

02191003383 داخلی 2