آیا درگاه پرداخت ارزی هم می‌توانم داشته باشم؟

بله؛ پرتال با شرکت یک‌پی همکاری دارد و از این شرکت می‌توانید درگاه پرداخت ارزی دریافت کنید.

02191003383 داخلی 2