درگاه و حساب بانکی باید یکی باشد؟

برای گرفتن درگاه پرداخت واسط می‌توانید هر حساب بانکی را معرفی کنید تا وجه سفارش به آن حساب واریز شود؛ اما برای دریافت بعضی از درگاه‌های مستقیم بانکی، حتماً باید در آن بانک حساب داشته باشید.

02191003383 داخلی 2