ساخت فروشگاه اینترنتی را رایگان یاد بگیرید!

ترب آدرس سه محصول (نمونه محصول موجود، ناموجود، تخفیف خورده) از من خواسته، چه آدرسی را بدهم؟

شما باید آدرس صفحۀ یکی از محصولاتی که موجود دارید و دارای قیمت است را در بخش موردنظر وارد کنید. همچنین آدرس صفحۀ یک محصول ناموجود و یک محصول تخفیف خورده را در ترب وارد کنید. اگر محصول ناموجود یا تخفیف خورده ندارید، به‌صورت موقت یک محصول را ناموجود و محصول دیگری را تخفیف بزنید و بعد از پایان فرآیند ثبت فروشگاه در ترب، مجدداً آن‌ها را به حالت قبلی برگردانید.

02191003383 داخلی 2