ترب آدرس سه محصول (نمونه محصول موجود، ناموجود، تخفیف خورده) از من خواسته، چه آدرسی را بدهم؟

شما باید آدرس صفحۀ یکی از محصولاتی که موجود دارید و دارای قیمت است را در بخش موردنظر وارد کنید. همچنین آدرس صفحۀ یک محصول ناموجود و یک محصول تخفیف خورده را در ترب وارد کنید. اگر محصول ناموجود یا تخفیف خورده ندارید، به‌صورت موقت یک محصول را ناموجود و محصول دیگری را تخفیف بزنید و بعد از پایان فرآیند ثبت فروشگاه در ترب، مجدداً آن‌ها را به حالت قبلی برگردانید.

02191003383 داخلی 2